ZpracovA?nA� osobnA�ch A?dajA?

 

ZpracovA?nA� osobnA�ch A?dajA?

1) UdA�lujete tA�mto souhlas spoleA?nosti AutoA?kola SHREK s.r.o., se sA�dlem JesenA�k, nA?m. Svobody 822/1, PSA? 790 01, IA?: 03193021, zapsanA� ve veA�ejnA�m rejstA�A�ku vedenA�m u krajskA�ho soudu v OstravA�, oddA�l C, vloA?ka 59521 (dA?le jen a�zSprA?vcea�?), aby ve smyslu zA?kona A?.101/2000 Sb., o ochranA� osobnA�ch A?dajA? (dA?le jen a�zzA?kon o ochranA� osobnA�ch A?dajA?a�?) zpracovA?vala tyto osobnA� A?daje:

  Buy prednisone online for humans

 • jmA�no a pA�A�jmenA�
 • nA?zev spoleA?nosti
 • e-mail
 • telefonnA� A?A�slo
 • adresa trvalA�ho bydliA?tA�
 • informace poskytovanA� internetovA?m prohlA�A?eA?em a cookies (IP adresa, typ operaA?nA�ho systA�mu, atd.)

2) JmA�no, pA�A�jmenA�, nA?zev spoleA?nosti, telefonnA� A?A�slo a e-mail je nutnA� zpracovat za marketingovA?ch A?A?elA? a pro A?A?ely plnA�nA� smlouvy. Tyto A?daje budou zpracovA?ny po dobu 3 let.

3) S vA?A?e uvedenA?m zpracovA?nA�m udA�lujete svA?j vA?slovnA? souhlas. Souhlas lze vzA�t kdykoliv zpA�t, a to napA�A�klad zaslA?nA�m emailu nebo dopisu na kontaktnA� A?daje spoleA?nosti GDPR@autoskolashrek.cz a / nebo na sA�dlo spoleA?nosti.

4) ZpracovA?nA� osobnA�ch A?dajA? je provA?dA�no SprA?vcem, osobnA� A?daje vA?ak pro SprA?vce mohou zpracovA?vat i tito zpracovatelA�:

 1. Poskytovatel softwaru
 2. PA�A�padnA� dalA?A� poskytovatelA� zpracovatelskA?ch softwarA?, sluA?eb a aplikacA�, kterA� vA?ak v souA?asnA� dobA� spoleA?nost nevyuA?A�vA?.

5) VezmA�te, prosA�me, na vA�domA�, A?e podle zA?kona o ochranA� osobnA�ch A?dajA? mA?te prA?vo:

 • vzA�t souhlas kdykoliv zpA�t,
 • poA?adovat po nA?s informaci, jakA� vaA?e osobnA� A?daje zpracovA?vA?me,
 • poA?adovat po nA?s vysvA�tlenA� ohlednA� zpracovA?nA� osobnA�ch A?dajA?,
 • vyA?A?dat si u nA?s pA�A�stup k tA�mto A?dajA?m a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • poA?adovat po nA?s vA?maz tA�chto osobnA�ch A?dajA?,
 • v pA�A�padA� pochybnostA� o dodrA?ovA?nA� povinnostA� souvisejA�cA�ch se zpracovA?nA�m osobnA�ch A?dajA? obrA?tit se na nA?s nebo na AsA�ad pro ochranu osobnA�ch A?dajA?.